10 August, 2010

सोरा

सोरा भारा कैका ह्वेन
जैंन माणिं सि बुसेन

कांद लगै उकाळ्‍ चढै़
तब्बि छाळों पर घौ लगैन

दिन तौंकु रात अफ्‍वु कु
इतगि मा बि मनस्वाग ह्वेन

अपड़ा डामि सी मलास्या
अधिता मन तब्बि नि भरेन

स्याणि मारिन भारा सारिन
निसकौं कु तब्बि भारी ह्वेन

सम्मु हिटिन बालिस्त नापिक
अजाड़ बल नाचि नि जाणि

स्याणि टर्कि रस्याण सौंरि
बाजिदौं उपरि गणेन

Source : Jyundal (A Collection of Garhwali Poems)
Copyright@ Dhanesh Kothari

Popular Posts